Điện thoại: 09 03 007974

Email: yensaosaigonanpha@gmail.com

Địa chỉ: 912 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Facebook